Görev Tanımları

 
TEMEL GÖREVLER;
 
1- Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dökümante ederek dağıtımını gerçekleştirmek, Başkanlık Yazışmalarını yapmak.
 
2- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve dış kaynaklı yönetmeliklerin temin ve dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek.
 
3- Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten çıkan evrakların kayıt altına alınmasını sağlamak.
 
4- İş ve bilgi akışını etkinlik ve prensiplerine göre planlamak üst ve alt kademelere gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak.
 
5- Astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle koordinasyonu kurmak ve geliştirmek.
 
6- Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.
 
7- Encümen toplantılarında evraklarının görüşülmesini isteyen müdürlüklerin getirdiği evrakları teslim almak.
 
8- Müdürlüklerden gelip teslim alınan Encümen konularının Encümen toplantılarında görüşülmesini sağlamak.
 
9- Encümen toplantılarına katılmak ve toplantıda görüşülen kararların imzalanmasını sağlamak.
 
10- Encümen toplantısının bitiminden sonra gündem maddeleri ile ilgili Encümen kararlarını Encümen defterine işlemek.
 
11- Encümen karar yazılarını hazırlamak, çoğaltmak ve ilgili kişilere imzalatarak dağıtımını gerçekleştirmek.
 
12- Belediye içi toplantı-görüşmelerde bölümünü temsil etmek.
 
13- Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının tutulmasını, saklanmasını, bakımını sağlamak.
 
14- Sorumlu olduğu işlerin tam zamanında, etkin ve ekonomik şekilde yürütülmesini sağlamak.
 
15- Meclis toplantılarında evrakların görüşülmesini isteyen Müdürlüklerin getirdiği dosyaları teslim almak.
 
16- Müdürlüklerden ve Komisyonlardan teslim alınan dosyalarla Meclis toplantısının gündemini hazırlamak.
 
17- Meclis toplantılarına katılmak, Meclis toplantı tutanağını hazırlamak.
 
18- Meclis toplantısının bitiminden sonra kararları hazırlamak bilgi amacıyla ilgili yerlere göndermek.
 
19- Resmi veya özel kurumlardan gelen yazıları Yazı İşleri kayıt gelen defterine işlemek, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını yapmak.
 
20- Gelen dilekçeleri Yazı İşleri kayıt dilekçe defterine işlemek, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını yapmak.
 
21- Yazı İşleri Müdürlüğüne ait evrakları Müdürlükten çıkış yaparken Yazı İşleri kayıt giden defterine işlemek, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını yapmak, belediye dışında bir yere gönderilecekse postalamak.
 
22- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin özlük dosyalarını tutmak.
 
23- Memur personelin kademe ilerlemesi, derece yükseltilmesi, emekli keseneği yükseltilmesi işlemlerini yapmak.
 
24- Tüm personelin izin ve emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 
25- Memur personelin sicil raporlarını tutmak, zamanında doldurulmasını sağlamak, olumsuz sicil alan personelin uyarılmasını sağlamak.
 
26- Personel işe alım faaliyetlerini sürdürmek.
 
27- Kurum içi ve kurumlar arası nakil yapılacak personelin gerekli işlemlerini yürütmek.
 
28- Kadro ihtiyaçlarını tespit etmek, kadro şema ve cetvellerin hazırlanarak onaylanmasını sağlamak.