Görev Tanımları

 
TEMEL GÖREVLER;
 
Müdürlüğümüzün görevleri, gelirlerin ve alacakların tahsil edilmesi, giderlerin hak sahiplerine zamanında ödenmesi, emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, diğer mali işlemlerin, gelir-gider kayıtlarının yapılması, aylık raporların hazırlanması, memur ve daimi işçilerin bordrolarının aylık olarak düzenlenmesi, gelir-gider bütçesi ve kesin hesabı hazırlamak ve kontrolünü sağlamaktır.
 
Mali Hizmetler Müdürü muhasebe kayıtlarının usulüne uygun ve anlaşılır şekilde tutmak, ödeme emri ve ekli belgelerin üzerindeki yetkililerin imzaları, ödemeye ait evrakların tamam olması, hesaplamalarda herhangi bir hata bulunup bulunmadığını ve hak sahiplerine ilişkin belgeleri de kontrol etmekle yükümlüdür.
 
Birimimiz yaptıkları işlemlere dair kayıt ve belgeleri korur ve teftişe hazır bulundurur, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında ödemeye ilişkin hükümler ile 61. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlerini yerine getirmekle sorumludur.