Görev Tanımları

 
Temel Görevleri
 
Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır.
 
1 - Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma araçları olarak kullanacakları aletler ile zabıta müdürlüğünde hizmet gereklerine göre oluşturacakları birimleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılan veya çıkarılacak olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek,
 
2 - İlçede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,
 
3 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,
4 - Vatandaşlardan ve belediye sınırları içindeki işyerlerinden gelen şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.
 
5 - 3308 sayılı yasa kapsamına alınan iş kollarının ustalık belgelerinin takibini yapmak,
 
6 - Genel hizmete açılacak yerlerin ve konutların sağlık koşullarına uyumluluğunu kontrol etmek,
 
7 - Gıda maddeleri ile iştigal eden halk ve sağlığı açısından önem taşıyan esnafın muayene ve tedavilerini periyodik olarak yaptırmak, ayrıca akciğer, TBC. veya portör muayenesi yaptırıp yaptırmadığını kontrol etmek, hasta olanların tedavi olup, iyileşene kadar çalışmalarına engel olmak,
 
8 - Hayvansal ürünleri işleyen, üreten ve satan yerleri denetlemek,
 
9 - Bir plan dahilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.
 
10 - Bölgedeki özel okul, özel dershane, kreş, huzurevi hastane, öğrenci yurdu, yemekhane ve turistik tesislerin sıhhi açıdan uygunluk denetimini yapmak.
 
11 - Her çeşit hayvansal gıda ve ürünleri ile hayvan yemleri satış yerlerinin açılması için gerekli incelemeleri yapmak, gerekli izni vermek ve bu yerlerin çalışmalarını denetlemek, gerekli incelemeleri yapmak, uygun olmayanlar veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
 
12 - Belediye hizmet sınırları içerisinde gürültü ile mücadele hizmetleri kapsamında her türlü şikayeti değerlendirmek, bu amaçla gerekli birim ve ekipleri kurmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
13 - Belediye sınırları içerisinde kalan bölgede görüntü ve çevre kirliliği oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak.
14 - Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevre denetlemesi yapmak için çevre zabıtası oluşturmak.
 
15 - 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (m) fıkrası gereği, ilçemizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek.
 
16 - 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (n) fıkrası gereği, reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 
17 - 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (o) fıkrası gereği, Gayri Sıhhi işyerlerini eğlence yerlerini, halk sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat ve moloz döküm alanlarını sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını inşaat malzemelerini odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gerekli tedbirleri almak.
Kanun ve yönetmeliklerde yer alan hükümler gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde cadde, meydan, park ve yaya yollarında faaliyet gösteren dilencileri men etmek.
 
18 - 5229 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanunun ilgili maddeleri gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapmak.
 
19 - Başkanlık Makamı tarafından verilecek, benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.