Görev Tanımları

 
TEMEL GÖREVLER;
 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının yapılması, yaptırılması ıslah imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi, mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194 ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması, 
 
Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği, yıkım kararlarının uygulanması, para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, imar çapı hazırlanması, 3194 sayılı imar kanununun 15,16,17 ve 18. Madde uygulamalarına ilişkin kontrollerin yapılması, 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı Plan hükümleri ve İmar Yönetmeliği, plan notları ve lejantı hükümlerini, 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile kanunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması vb, gibi  uygulama ve çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev kapsamında bulunmaktadır.