Mevzuatlar

18-11-2015

TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
GÜMÜŞOVA   BELEDİYESİ
TİCARİ  TAKSİ  VE  DURAKLARI  YÖNETMELİĞİ
 
MECLİS KARAR TARİHİ VE SAYISI: 06.10.2010  2010/42
 
AMAÇ :    
 
Madde 1:
Bu  yönetmenlik ; Gümüşova Belediyesi Sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  
 
YASAL  DAYANAK :     
 
Madde 2:
Bu Yönetmeliğin  Yasal Dayanağını;
a) Anayasanın 124 ncü Maddesi, (Uyuşmazlık Mahkemeleri)
b) 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ b-f-p maddeleri, 
 
Belediyenin görev ve sorumlulukları
 
5393 sayılı kanun: Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000´i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 
(İptal İkinci Fıkra: AnayasaMahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır
 
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
5393 sayılı kanun:
 
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
c ) 2464 sayılı Belediye gelir Kanunu,
d ) 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,
e ) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
f ) 1608 sayılı Kanun,
g ) Karayolları trafik yönetmeliği,
h ) Zabıta yönetmeliği,
i ) 3194 sayılı imar Kanunu,
j ) Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik,
k ) Bakanlar kurulunun ticari plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki kararı. Son şekli uygulanır
 
TANIMLAR:
 
Madde 3:
a) Belediye: Gümüşova  Belediyesini,
b) Zabıta Mdrlüğü  : Gümüşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,
c) Meslek Odası   : Gümüşova Şoförler ve Otomobilciler odasını,
d) (T) Plakalı Taksi  : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok (1.2.3.4.5-6-7….) oturma yeri olan ve taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş  bulunan motorlu taşıtı,
e) Araç sahibi    : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik yada satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,
f) Yolcu     : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,
g) Durak     : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtları, yolcuları bindirme ve indirmek için durakladıkları işaretle belirlenmiş yeri,
h) Taşıma sınırı   : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını,
i) Sürücü    : İşleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,
j) Ruhsat     :İşleticilerin Gümüşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden harcını yatırarak  alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan  (T) plaka taksi işletme belgesini,
k) Taksimetre  : Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.
 
KAPSAM :
 
Madde 4:  
Bu Yönetmelik; Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren (T) Plakalı Taksi ve Durakları ile yeni verilecek olanları kapsar. 
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi yada kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi yada kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden mesuliyet veya muafiyet sağlamaz.   
Başvuru Biçimi, müracaat süresi ve ilk aşama:
 
Madde 5:
a)(T) plaka ticari taksi çalışma ruhsatı talep eden, ticari taksi sahiplerinin ve araçlarının karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gereklidir. Çalışma ruhsatı talep eden (T) plaka ticari taksi sahibi dilekçesinde, kendisine ve sahibi bulunduğu aracına ait;
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu)
- İkametgah İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
- Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Gümüşova İlçesi sınırları içerisinde oturduğuna dair belge,
- Oda kaydı (şoförler odasından alınacak),
- Adli sicil kaydı sorgulaması,
- Vergi kaydı veya yoklama tutanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),
- İki adet fotoğraf (son Altı aylık),
- Motorlu araç tescil belgesi (Araç ruhsatı),
- Sürücü belgesi ( En az B sınıfı),
- Mesleki Yeterlilik Belgesi(SRC)
- Karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi (Süresi geçmiş olmayacak),
- Belediyeden borcu yoktur belgesi,
- Bir adet dosya,
Belgeleri eklemek mecburiyetindedir.
b) Zabıta Müdürlüğü; Gümüşova Belediyesi bu yönetmelik çerçevesinde sisteme ilk geçim aşamasında müracaat dilekçeleri ve ekleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu yönetmeliğe göre çalışmaları uygun görülen (T) plaka ticari taksi ve sahiplerini  belirler.
c) Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekaletnameler ile başvuru sahibi adına yapılan başvurularda geçerlidir.
d) Belirlenen ticari taksi ve hak sahiplerine ticari (T) plaka taksi işletme ruhsatı Zabıta Müdürlüğünce  tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıtın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç kişilik olduğu (koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.   
e) Ticari (T) plaka taksi işletme sahipleri sisteme ilk geçim aşamasından sonra sadece bir (1) araç için ruhsat talep edebilirler,
f) İş bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce müktesep hakkı mevcut (T) plaka araçlarda, sisteme ilk geçim aşamasında ruhsat düzenlenirken model yaşı aranmaz. Ancak 2010  yılından sonra model yaşı15 yaşından büyük araçların yıllık ruhsat vize işlemleri yapılmaz.
g) Sisteme ilk geçim aşamasında hak sahipleri duraklar arasında becayiş yapabilirler, ancak Belediyeye karşılıklı muvafakat dilekçesi verilmesi şarttır. T plaka ticari taksi işletme  ruhsatların tanziminden sonraki değişikliklerde Ruhsat ücreti alınır.
h) T plakalı ticari taksi işletme ruhsatları tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı taktirde Belediyece taşıma izni verilmez. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak olan bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.
i) Sisteme ilk geçim aşamasında müracaat süresi işbu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1 ay içinde sona erer.
j) Düzenlenen ruhsatlar sahibine verilir.
k) Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır.
l) Ruhsat sahibi aracını değiştirmesi halinde durumun yazılı olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne en geç 15 (onbeş) gün içerisinde bildirmesi gereklidir. Belediye’ye ruhsat ücreti yatırmadan ruhsat yenilenir. Bu süre içerisinde Müracaat etmeyenlerinin Çalışma Ruhsatları İptal edilir.
m) Yıl içerisinde Çalıştırma Ruhsatını devredenler ile Yönetmelik gereği Çalıştırma Ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.
n) İş bu yönetmeliğin 5/i bendindeki belirtilen sürenin dolduğu tarihten sonra, ruhsatsız çalışan (T) plakalı ticari taksiler faaliyetten men olunur.
 
Ruhsat Vize İşlemi:
 
Madde 6:
a) T plaka ticari taksi işletme ruhsat belgesinin (2011 yılı başı) her yılın Ocak ayı içerisinde vize yaptırılması mecburidir.
b) Geçmiş yılların ruhsat harçları ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz.
c)15 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.
d) Ruhsat vize edilirken ticari taksi işleticisinin vize harcının makbuzlarını, adres değişikliği halinde ikametgah ilmühaberini, Zabıta Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
e) Ocak ayı içerisinde ruhsat vizesini yaptırmayan ruhsat sahibine Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ve Belediye Encümen kararıyla o yılki ruhsat harcının tamamı peşin alındıktan ve  ruhsat harcının yarısını cezalı olarak peşin yatırmak koşuluyla Şubat ayı sonuna kadar süre verilir. Şubat ayı içerisinde de ruhsat vizesini yaptırmayan ruhsat sahibine Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ile Belediye encümenince bu defa o yılki ruhsat harcının tamamı peşin alındıktan sonra ruhsat harcı kadar olan miktar cezalı olarak peşin yatırılmak koşuluyla Mart ayı sonuna kadar süre verilir. Mart ayından sonraki vize müracaatı kabul edilmez ve Zabıta Müdürlüğünün tutanağı üzerine Belediye Encümenince ruhsatın iptaline karar verilir.
f) Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Bu durum ilgili meslek odası ile Trafik tescil denetleme büro amirliğine bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır.   
 
Ruhsat Harçları ve Devir Ücretleri:
 
Madde 7: 
a) Ticari taksi ruhsat harcı ve Devir Temlik ücreti  her yıl Aralık ayındaBelediye encümenince tespit edilir.
b) Tespit edilen Ticari taksi ruhsat harcı ve Devir temlik ücretleri bir (1) yıllıktır.
c) Ruhsat harçları peşin olarak ödenir.
d) Ticari taksi ruhsat harcı ödeyerek ruhsat alan ticari taksi sahiplerinin durak çalıştırabilmeleri için 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma kanunu-2464 sayılı belediye gelirler kanununun 58-59 maddeleri hükümlerince tatil günlerinde çalışma ruhsatı almak zorundadır.
e) Devir temlik ücretleri tamamı peşin ödenir.
f) Ruhsat harçlarının birinci taksitlerini süresi içerisinde ödemeyenler hakkında yönetmeliğin 6/e maddesi hükümleri,  6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
g)  Hiçbir taksi durağa bağlı olmaksızın çalışamaz.  
 
T Plaka Ticari Taksilerin Çalışma Şekilleri, Çalışacakları Durak ve Adedinin Belirlenmesi:
 
Madde 8:
a) Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, ve asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkolü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanım belgesine sahip olmak şartı ile;  
b) Sisteme ilk geçim aşamasında müktesep hak sahipleri; Belediyemizden T plaka ticari taksi ruhsatı alabilmeleri ve durak yerleri ile adedinin belirlenmesinde şoförler odasının kayıt ve belgeleri geçerli olup, Trafik tescil ruhsatlarındaki kayıtlara göre ruhsat tanzim edilecektir.
c) Daha sonraki aşamada; Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yönetmeliği geçerlidir.
d) Şoförler odası, üyeliğini kaybeden şoför esnafını Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirir. Bu durum Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ile Belediye Encümenine sunulur, Belediye Encümeni altı (6) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir. Altı (6) ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise Zabıta Müdürlüğünün bildirimi ile ruhsat iptaline gidilir. Ruhsatı iptal edilenlerle ilgili bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi f ve g paragraflarının ilgili hükümleri uygulanır.
e) Belediye encümenince uygun görülen yerlere taksi durağı açma-çalıştırma ruhsatı Duraklara numara verilmek kaydıyla verilecektir. Ruhsat, durak numaralarına göre tanzim edilir. Ruhsat, bir kişi adına verilebileceği gibi durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Birden fazla kişi adına ruhsat düzenlenecek ise belgelerin ayrı ayrı düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca Belediyece her taksi için durak kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asılır. Kart’ta durak  kayıt numarası yazılacaktır.
f) Taksi Durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar aşağıda yazılı hususları yerine getirerek Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat edecektir.
1)  Duraklarda en az 4, en çok 9 taksinin bulundurulması
2)  Sabit yazıhanesinin veya en az 4 metrekare olmak üzere seyyar kulübenin bulunması, sabit yazıhanesi olanların en az 2 yıllık kira sözleşmesinin yapılmış olması, seyyar 4 metrekarelik yazıhane olması durumunda belediyeden izin alınması.
3)  Telefonunun bulunması
4)   Araçların sarı renkli, T plakalı, aracın tavan kısmında ışıklı taksi levhasının bulunması ve ön iki kapıya  bağlı bulunduğu durağın ismi ve telefonunun yazılması
5)  Duraklarının önünde çalışan taksilerin plakalarını gösterir tabela bulundurmaları,
6)  İşletme yazıhanesinde çöp kutusu ve lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.
7)  Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rogarına verilecektir.
8)  Yeni ihale edilecek durak tipleri, Belediyece verilecek projeye uygun olarak yaptırılacaktır.
9)  Her araç için 20 metrekareden az olmamak üzere, Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek kapasitede depo alanına sahip olacaktır.
10)  İşletici, çalıştıracağı araçların yazıhaneye bağlı olduğunu tespit eden belgeyi bulunduracaktır.
11)  Yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulunacaktır.
12)  Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik no lu)
13)  İkametgah İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
14)  Mahalle muhtarından en az 6 aydan bu yana Gümüşova ilçesinde oturduğuna dair belge,
15)  Oda kaydı (şoförler odasından alınacak),
16)  Adli sicil kaydı sorgulaması,
17)  Vergi kaydı veya yoklama tutanağı ( Vergi mükellefi olduğuna dair),
18)  İkişer adet fotoğraf (son Altı aylık),
19)  Motorlu araç tescil belgesi (Araç ruhsatı),
20)  Sürücü belgesi fotokopisi ( En az B sınıfı),
21)  Ticari taşıt kullanım belgesi, (SRC)
22)  Belediyeden borcu yoktur belgesi,
23)  Kişi sayısı kadar plastik dosya,
24)  Ruhsat tanzim edilecek kişi veya kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,
 
T Plaka Ticari Taksilerin Model, Plaka ve Devir İle Ortak Alınması  işlemleri:
 
Madde 9:
a.) T plaka ticari taksi çalışamaz hale gelerek, seferden çekilmek zorunda kalındığı veya model değişikliği yapıldığı taktirde işletme ruhsatı en çok beş (5) yaşındaki yeni araca aktarılır, ücret olarak sadece ruhsat belge ücreti alınır.
b.) Model değişikliğinden dolayı ruhsat verilecek aracın işleticisi, aracının motorlu araç tescil belgesinin tescilinden itibaren Otuz (30) gün içerisinde tescil belgesi ve dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Süresinde müracaatta bulunmayanlar hakkında bu yönetmeliğin 15. maddesindeki hükümler uygulanır.
c.) Belediye Encümeninin bilgisi dışında T plaka ticari taksi işletme ruhsatı araçla birlikte satılamaz, devredilemez. Denetlemeye yetkili kişilerce; denetim esnasında Belediyeden alınan işletme ruhsatı, Motorlu araç tescil belgesi, Vergi kaydı ve İlgili odanın kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum Encümene bildirilir. Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun düzeltilmesi için Otuz gün süre verir, Otuz gün süre sonunda sorun giderilmez ise Ruhsat Encümence iptal edilir.
d.) Yönetmelik gereği iptal edilen T plaka ticari taksi işletme izin belgesi (Ruhsat) ve / veya T plaka sahipleri bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.
e.) Araç veya durak üzerinde satılamaz kaydı (Haciz) varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi mecburidir.
f.) Aracını işletme Ruhsatı ile birlikte satacak veya devredecek yada sadece işletme ruhsatını devredecek hak sahibi dilekçesinde devredeceği kişiyi de belirtmek sureti ile Belediye Encümenine müracaat eder. Encümenden devir kararının çıkması durumunda, Belediye encümenince her yıl tespit edilen “Devir Temlik” ücretinin Belediye veznesine tamamının peşin ödediğini gösteren belgeyi ibrazı ve istenen belgeleri Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesi durumunda işletme ruhsatı yeni sahibi adına tanzim edilir, eski sahibi adına o yılki ruhsat ve vize harçlarının  ödenmiş olması şarttır. Yeni hak sahibi o yılki ruhsat harçlarını ödemek zorundadır, yıllık vize ücretlerini ise ödemeyi takip eden diğer takvim yılı içerisinde ödemeye başlar. Devir temlik ücretinin tamamını ödemedikçe işletme ruhsatını ve aracını bir başkasına devrine izin verilmez.
Devir işlemlerinin Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması şarttır. 30 gün içerisinde yönetmeliğe uygun olarak aracını veya evraklarını tamamlamayan alıcı kişi veya kişilere bu yönetmeliğin 15 inci maddesinin ilgili cezai hükümleri uygulanır ve Zabıta Müdürlüğünce 30 günlük ek süre verilir. Bu süre zarfında da gerekenler tamamlanmaz ise T plaka ticari taksi işletme izin belgesi (ruhsat) en çok 120 gün süre ile askıya alınır ve aracın duraklarda çalışmasına izin verilmez, bu süre sonunda da gerekenler tamamlanamaz ise çalışma ruhsatı iptal edilir ve Belediyemiz veznelerine yatırmış olduğu resim ve harçlar Belediyemize başka borçları varsa mahsup edilir geri kalan kısım iade edilir. Evrakların askı süresi içerisinde tamamlanması halinde ruhsat tanzim edilir
g.) Adına işletme ruhsatı tanzim edilecek malikin bu yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olması şarttır, yönetmelik şartlarına haiz olmayan malikler adına ruhsat tanzim edilmez.
h.) Ortak almak isteyen ve girmek isteyen Noterden alınmış ortaklık sözleşmesi ile Belediyeye dilekçe ile müracaat eder, yönetmelik şartlarına haiz olması ve Encümenden uygun kararının çıkması durumunda devir temlik ücretinin 1/2 sini ve ruhsat harcını yatırmak şartı ile işletme ruhsatı ortaklar adına yeniden düzenlenir. Ancak ilk ortağın (Eski işletme ruhsatı sahibinin) ortaklıktan çıkmak ve sistemden ayrılmak istemesi halinde diğer ortak devir temlik ücretinin 1/2 sini daha yatırmak zorundadır.   
i.) Ruhsat sahiplerinin; işletme ruhsatını Eş ve çocuklarına devir etmesi halinde “Devir Temlik” ücreti alınmaz  ve model yaşı aranmaz ancak yıllık vizelerde 15 yaş şartı aranır.
j.) Ruhsat sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin, ruhsat sahibinin ölüm tarihinden itibaren 90 gün süre içinde müracaatı muvafakat üzerine varis veya varislerin trafik tescil bürolarından düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçıların biri veya tümü adına işletme ruhsatı tanzim edilir. Varisler dilerlerse haklarını 3 ncü kişilere satış veya devir edebilirler. En geç 6 ay içerisinde bütün varislerin muvafakati alınamaz ise varislerin üçüncü kişilere devir temlik hakkı kaybolur. 
İşletme ruhsatının varislerden biri veya diğerleri adına tanzim edilmesi halinde  devir temlik ücreti alınmaz, model yaşı aranmaz ancak yıllık vizelerde 15 yaş şartı aranır. Varisler isterlerse şoför çalıştırabilirler. Bu durumda kendilerinde sürücü belgesi ve ticari taşıt kullanım belgesi şartı aranmaz. 3 ncü kişilere yapılan devirlerde devir temlik ücretinin tamamı alınır ve araçlarda model yaşı aranır (5 yaş).
k.)Ortaklıktan çekilen üyenin veya fazla olan üyenin hakkını diğer üyeler satın almak kaydıyla ortak sayısını azaltabilirler.
 
İcra marifetli satışlar:
 
Madde 10.
a.)  Belediyeden işletme ruhsatı alan T plakalı ticari taksilerin veya duraklarının  icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin T plakalı ticari taksi işletme izin belgesini (ruhsat) alabilmesi için yönetmelik şartlarına haiz olması ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlaması ve gerekli harçları ödemesi şarttır. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücret ve harçlarını ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine T plakalı ticari taksi işletme belgesi (ruhsat) verilir. Çalışma ruhsatı almak istemez veya alamaz ise bir başkasına devir temlik ücreti ödenmek kaydı ile devrine müsaade edilir.
b.) İcra marifeti ile sadece aracı satılanların T plaka ticari taksi işletme ruhsatı sahipleri, araç eksikliğini bir (1) yıl süre içerisinde gideremez ise işletme ruhsatı iptal edilir ve bir başkasına devir hakkı kaybolur.
 
Araç Sahiplerinin Şoför Çalıştırmaları:
 
Madde 11.
a.) T plaka ticari taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen ruhsat sahibi Belediye Başkanlığına dilekçe ile, çalıştıracağı şoförün kimlik fotokopisi (T.C.kimlik no lu), Ehliyet Fotokopisi, İkametgah ilmühaberi, Ticari Taşıt kullanım belgesi fotokopisi (SRC), Oda kaydı, Adli sicil ve arşivlik kaydı, ve birer adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.Belediye encümen kararı ile belirlenen şoför çalıştırma izin belge ücretini bir kereye mahsus olmak üzere ödemek şartıyla izin belgesi alarak şoför çalıştırabilirler.
b.) Muhtelif araçlarda şoför olarak çalışmak isteyenler de istenilen belgeleri ve şoför çalışma izin belge ücretini bir kereye mahsus olmak üzere ödemek kaydıyla izin belgesi alarak çalışabilirler. Daha önce Şoförler odasından alınmış şoför çalışma izin belgesi de geçerlidir.
c.) Bu maddede belirtilen belgeler aracın görünür bir yerine asılması mecburidir. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.
d.) Zabıta Müdürlüğü, aracın çalışması sırasında aksaklık, eksiklik kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin şoför çalışma izin belgelerini encümen kararı ile iptal edebilir veya işleticiden şoförün değiştirilmesini  istediği taktirde en geç 15 gün içinde söz konusu personelin değiştirilmesi mecburidir.
e.) Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.    
T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi:
 
Madde 12.
a.) T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti Meslek Odası ve Ticari Taksi Kooperatifinden alınan görüş ile Belediye encümenince belirlenen Taksimetre açılış  ücreti - km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır.
b.) Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek zorundadır.
c.) Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.
d.) Mücavir alan dışına yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de yapılabilir.
e.) 50 kg. aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.
f.) Her ticari taksi sahibi sıra beklemeksizin özel müşterisini taşıyabilir, ancak durağa gelen müşteri sıradaki ticari taksiyi kullanmak zorundadır.
 
Aracın Nitelikleri:  
 
Madde 13.
a.) T plaka ticari taksiler sarı renk kodunda olacaktır.
b.) Aracın ön kapıları ve tavanında plaka ve durak isimleri yazılı olacaktır. (Yazı standarda uygun olacaktır.)
c.) Aracın üst kısmına ışıklı taksi, boş ve dolu olduğunu gösteren tabela yapılması zorunludur.
d.) Aracın üzerinde reklamla ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunması durumunda, Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaatı ve gerekli belgelerini araçta bulundurması şarttır.
e.) Ticari taksilerin arka krasör kısmına “sürücü hataları ile ilgili” Belediye Zabıta Müdürlüğü, bağlı olduğu durak telefon numaraları yazılacak.
 
Denetleme Yetkisi:
 
Madde 14.
T plaka ticari taksiler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.
Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Zabıta Müdürü ile denetim yetkisi verilen Belediye personeli.
Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca (Trafik tescil bürosu, vergi dairesi, şoförler odası vb.) koordineli olarak da denetlenir.  
 
Uyulması gereken kurallar, denetim, ödül ve cezalar:
 
Madde 15.
a.) Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı kabahatler Kanunu gereğince Belediye Zabıta Müdürlüğünce gerekli tutanak formları tanzim edilerek, Belediye Encümenince cezalandırılırlar.
b.) Gümüşova Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, sayılarını belirleme, durakları birleştirme veya kaldırma konularında Gümüşova Belediyesi yetkilidir.
c.) T Plaka ticari işletme belgesi (ruhsatı) alan veya alacak olan taksi sahipleri işbu yönetmelik gereği yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen izin belgesi (Ruhsat) izni alanın lehine sürekli müktesep hak oluşturmaz.
d.) Gümüşova Belediyesi; yayımlamış olduğu T plaka ticari taksi yönetmeliğini günün şartlarına, kanun, tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri, kendinden veya aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır.
e.) Çalışmalarını durdurmak zorunda kalan taşıma ruhsatlı taksi sahipleri kaza, tamir, yangın, hastalık vb. hallerde mazeretlerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Durumunu bildirenlere Zabıta Müdürlüğünce iki aya kadar süre verilebilir. İki ayı aşan durumlarda Belediye Encümeni yetkilidir.
f.) Taksi sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için ruhsat ve vize harçlarını ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez. g.) T plaka ticari taksiler ve personeli, denetleme yetkisi olan kişilerce sürekli olarak denetlenecektir.
h.) Araçlarda görevli personelin davranışından ve taşımacılıktan bizzat işletmeci sorumludur.
i.) Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları saptananlarla ilgili gelecek şikayetlerde, şikayetçinin dilekçesinde adı soyadı açık adresi, imzası ve şikayetin konusu, yeri, tarihi, saati, aracın plakası, ile şahitlendirebiliyorsa şahidinde imzasını almak koşulu ile müracaatta bulunabilir. Usule uygun olmayan şikayetler Zabıta Müdürlüğünce dikkate alınmayacaktır.  
j.) Duraklarda, çalışan taksilerin plakalarını ve sahiplerinin isimlerini gösteren levhaların uygun bir yere asılması zorunludur.
k.) Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak sorumlusunun belirlenmesi ve  resmi tatil günleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi bırakılması ve nöbet çizelgesinin  yapılması zorunludur. Gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğü bu nöbet çizelgesini isteyebilir.   
l.) Bu amaçla her işletmeci için Zabıta Müdürlüğünce bir sicil dosyası tutulacaktır. Görevlendirilecek denetim memurlarının belirleyeceği hususlar ile vatandaş şikayet dilekçeleri gereği yapıldıktan sonra, bu dosyada saklanacaktır.
m.) Aynı şekilde yönetmelik hükümlerine uygun taşımacılık yaptığı saptanan taşıyıcılar çalışma süreleri bittiğinde ödüllendirilecektir.
İş bu yönetmeliğe göre T plaka ticari taksi işletme ruhsatını alan işletmeci yukarıdaki maddelerin tamamını okumuş ve kendi rızasıyla kabul etmiş sayılır. Ruhsat ve yönetmeliğine, yayımlanmış, yayımlanacak tüm ilgili Kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara kayıtsız, şartsız, tam olarak uyacağını, aykırı hareket etmesi durumunda ruhsatının iptal edileceğini bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunmayacağını iş bu ruhsatı almakla kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri, çalışma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri Gümüşova Belediyesi Encümeni tarafından gerek duyulduğunda değiştirilebilir. T Plakalı Ticari Taksi İşletme İzin Belgesi (Ruhsat) sahipleri yapılan değişikliğe itirazsız, hiçbir hak, zarar, ziyan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak zorundadırlar.  
n.) Araçlarda çalışacak personelin kılık ve kıyafeti, ilgili odası tarafından tespit edilecektir. Belediyece onaylanacak bu kıyafetleri tüm sürücüler giymek zorundadır. Araçlarda çalışacak şoförler temiz ve bakımlı olacaktır.  
o.) Ticari taksi sürücülerinin vatandaşlara karşı davranışlarının en üst seviyeye çıkartılabilmesi için yıl içerisinde en az iki defa seminer düzenlenecektir. Seminere katılımın zorunlu olup katılanlara katılım belgesi verilecektir. 
p.) Suç sayılan fiiller ve cezalar aşağıda sıralanmıştır.
(1) Alkol ve uyuşturucu kullanarak araç kullanılması veya  personel çalıştırılması,
(2) Araçta bulunması gerekli belgelerin (İşletme Ruhsatı, Ticari Taşıt Kullanım Belgesi, varsa Şoför Çalıştırma İzin Belgesi),  kontrolde ibraz edilmemesi,
(3) İstiap haddinden fazla yolcu alınması (araçta bulunan yolcu koltuk sayısı),
(4) Yolculara kaba davranılması ve hakarette bulunulması,
(5) Şahsi eşyalardan ücret talep edilmesi,
(6) Başkalarının duraklarından yolcu alınması,
(7) Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,
(8) Bilgi vermeden taşımacılığa ara verilmesi,
(9) Ticari taksilerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları, yolcuların gideceği son noktaya kadar götürmemeleri,
(10) Karayolları trafik kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın bulundurulmaması,
(11) Yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılması, seyir halinde iken cep telefonunu kullanması,
(12) Araçta çalışanların sigara içmesi (4207 sayılı Kanun),
(13) Yolcuların sigara içmelerine meydan verilmesi,
(14) Araçta bulunulması gereken bilgi levhaları ile aracın dışında bulunması gereken, çalışacakları duraklar, plaka numaraları, ışıklı panoların bulunmaması, bulunmasına rağmen normlara uygun olmaması, solmuş veya eskimiş olması,
(15) Şoför ve işleticinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli olmaması,
(16) Aracın pis, kirli, kırık camlı  ve koku neşreder durumda bulunması,
(17) Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,
(18) Yırtık, sökük döşeme ve kırık koltuklarla yolcu taşınması,
(19) Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin ve kafes içerisinde olmayan canlı hayvanların taşınması,
(20) Yolcuların Şikayetlerini bildirecekleri Zabıta Müdürlüğünün, Şoförler ve Otomobilciler Odasının telefon numarasını gösterir levhanın görünür yere asılmaması,
(21) T plaka ticari taksi devir izni ile ilgili Belediye Encümen Kararı, aracı alan kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne teslim etmemesi,
(22) Aracını herhangi bir sebeple veya model değişikliğinden dolayı değiştirenler 15 gün süre içinde değişikliği bildirmemesi,
(23) Seyrüsefer esnasında araç içinde yolcu harici kişi veya kişilerin bulunması,
(24) Duraklarda, çevre sakinleri, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak  
(25) İl trafik komisyon kararlarıyla konulmuş işaret ve levhalara uymamak, toplu taşıma araçları için ayrılmış alanları ve durakları yolcu indirme, bindirme veya başka bir amaçla kullanmak,
(26) Taksilerin servis taşımacılığı yapması,
(27) Kazaya uğramış hasarlı araçla çalışmaya devam etmek.
(28) Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmeliğe uygun olmaması,
(29) Yolcuların 50 kg aşmayan yüklerinden ayrıca bagaj ücreti talep edilmesi,
(30) Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmadığı,
(31) İşletme ruhsatı ve şoför çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,
(32) Şoförler odası üyeliğini kaybettiği,
(33) Durakta, plaka ve isim levhasının bulunmadığı,
(34)  Müşterisini bırakan ticari taksi sürücüsü durağa dönerken rastladığı müşteriyi alabilir ancak durak haricinde müşteri beklemesi. 
r.)  Yukarıdaki (p) maddesinde suç oldukları belirtilen fiillerin cezaları Belediyesi Encümenince belirlenir.
s.)  Suçların tekrarı halinde, maktu cezalar birer misli arttırılarak uygulanır.
t.) Suçun tekerrürünün devamı halinde, sırası ile bir haftadan  dört haftaya kadar Belediye Encümenince “seferden men cezası” tatbik edilir.
u.) Suçların alışkanlık haline getirenlerin durumu, Belediye Encümenince görüşülerek “ Ruhsat iptali” ne gidilir.
v.) Durağı ve T plaka ticari taksi işletme ruhsatı iptal edilen işleticiye bir daha işletme ruhsatı verilmeyecektir.
 
Kazanılmış Haklar:
 
Madde 16.
İl trafik komisyonu kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda halen T plaka ticari taksi işletmeciliği yapanların, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları ancak bu Yönetmelik hükümleri şartlarını yerine getirmeleri koşulu ile mevcuttur, aksi halde hiçbir hak iddia edemezler. 
 
Taksi Durak Temsilciliği:
 
Madde 17. 
Durak Temsilcisi - Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.
Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediyeye bildirilecektir.
Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.
Taksi duraklarının kiralarını, belediyeye ödemeye, durak temsilcisi sorumludur.     
 
Hüküm Bulunmaması:
 
Madde 18.
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisininaldığı ve alacağı kararlar uygulanır.İlçemizin genel nüfusu 15.500 olduğu değerlendirilerek 500 kişiye bir taksi düşecek şekilde 31 taksi plakasıyla sınırlandırılmıştır.  
 
Yürütme:
 
Madde 19. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı yürütür.     
 
Yürürlük:
 
Madde 20. Bu Yönetmelik Gümüşova Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmesi ve  Valilik makamına gönderilmesinden sonra yürürlüğe girer.