PARK KİRALAMA İHALESİ

İHALE İLANI

 

GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

 

Gümüşova Belediye Başkanlığımıza ait olan, bilgileri, bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre açık teklif usulüyle kiralanacaktır. İhale konusu kiralanacak taşınmazların ihale tarihi ve saati aşağıdaki gibidir.

 

 

S No

Adres

Bedel (TL)

(KDV Hariç)

 

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

 Yeni Mahallesi Hürriyet Caddesi No:166 Gümüşova/DÜZCE

Ahmet KESKİN Parkı

72.000,00 TL

3.600,00

01.09.2022

15:00

2

Fatih Mahallesi 113 Sokak No:10 Gümüşova/DÜZCE

Fatih Parkı

72.000,00 TL

3.600,00

01.09.2022

15:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhale 01.09.2022 Perşembe günü saat 15:00-15:45 saatleri arasında Gümüşova Belediyesi meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

İsteklilerde aranacak belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Gümüşova Ziraat Bankası TR92 0001 0009 9206 9936 1250 01 numaralı ıban hesabı ile Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.),

2- Adres beyanı

3- Kimlik fotokopisi,

4- Noter tasdikli imza beyannamesi,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 250,00 TL’ye satın alınacaktır.),

6- İdareye borcu olmadığına dair belge/yazı,

7- Vekâleten katılımda noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi,

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Gümüşova Ziraat Bankası TR92 0001 0009 9206 9936 1250 01 numaralı ıban hesabı ile Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.),

2- Adres beyanı

3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4- Noter tasdikli imza sirküsü,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 250,00 TL’ye satın alınacaktır.),

6- İdareye borcu olmadığına dair belge/yazı,

7- Vekâleten katılımda noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi,

8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

 

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 01.09.2022 Perşembe günü saat 14:30’a kadar, Gümüşova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.